رسوایی جدید در یک موسسه مالی مجوزدار! / مردم فریب می خورند!